Nghề Kế Toán Doanh Nghiệp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.
Thời gian đào tạo: 3 năm

Tóm tắt chương trình đào tạo:

– Trong thời gian đào tạo 3 năm, sinh viên được học những kiến thức cơ bản về kinh tế, pháp luật, tài chính tiền tệ, lý thuyết hạch toán kế toán, được đào tạo chuyên sâu về kế toán doanh nghiệp. Chương trình đào tạo chú trọng việc sinh viên làm quen với công tác kế toán thực tế thông qua tăng cường thời gian thực hành, thực tập, chú trọng các kiến thức Thuế, công nghệ thông tin  phục vụ công tác kế toán thực tế hiện nay. 

– Chương trình đào tạo hướng tới tạo điều kiện để sinh viên tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, học liên thông lên cấp học cao hơn (ĐH), tự học tập để có thể làm việc ở cơ quan đơn vị sự nghiệp, ngân hàng, đơn vị quản lý tài chính chuyên ngành, mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Chương trình đào tạo gồm các nội dung sau:

– Các môn học chung (theo quy định của Bộ LĐ-TB và XH)

– Các môn học cơ sở

– Các môn học chuyên môn chuyên ngành

– Thực tập tốt nghiệp

Những công việc chính sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được:

– Kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp;

– Kế toán thanh toán trong các doanh nghiệp;

– Kế toán thuế trong các doanh nghiệp;

– Kế toán kho trong các doanh nghiệp;

– Kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp;

– Kế toán nguồn vốn trong các doanh nghiệp;

– Kế toán các hoạt động tài chính trong các doanh nghiệp;

– Kế toán tài sản trong các doanh nghiệp;

– Kế toán chi phí – giá thành trong doanh nghiệp;

– Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp;

– Kiểm toán viên nội bộ;

– Kiêm nhiệm một số công tác hành chính văn phòng trong trường hợp DN nhỏ cần kế toán kiêm nhiệm.

Yêu cầu về chuyên môn, kĩ năng, thái độ và hành vi khác của sinh viên:

Sau khi học xong chương trình đào tạo này người học có khả năng:


a. Về kiến thức:

– Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán trong doanh nghiệp;

– Phân biệt được các loại kế toán;

– Phân biệt được kế toán với thống kê, hạch toán nghiệp vụ;

– Phát biểu được một số khái niệm sử dụng trong kế toán: đơn vị kế toán, kì kế toán, …;

– Giải thích được một số nguyên tắc kế toán được thừa nhận;

– Trình bày được nội dung hệ thống các phương pháp kế toán;

– Trình bày được nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp;

– Trình bày được nội dung, nguyên tắc lập, ý nghĩa và yêu cầu của chứng từ kế toán;

– Trình bày được nội dung chương trình luân chuyển chứng từ kế toán;

– Trình bày được nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán sử dụng trong doanh nghiệp;

– Trình bày được nội dung các phương pháp ghi chép kế toán;

– Trình bày được nội dung, căn cứ ghi sổ, nguyên tắc và trình tự ghi các sổ kế toán trong doanh nghiệp;

– Trình bày được trình tự ghi sổ kế toán theo từng hình thức kế toán;

– Trình bày được khái niệm, nội dung, ý nghĩa và phương pháp lập các báo cáo kế toán;

– Trình bày được phương pháp phân tích báo cáo tài chính;

– Trình bày được các phương pháp lập kế hoạch – dự toán tài chính trong doanh nghiệp;

– Trình bày được các kiến thức cơ bản về pháp luật, chính sách chế độ, quy định về thuế, kế toán, kiểm toán, kinh tế, tài chính tiền tệ;


b. Về kỹ năng:

– Lập được các chứng từ kế toán thường dùng ở các doanh nghiệp đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp theo quy định;

– Xử lý được các chứng từ kế toán cần thiết cho công tác kế toán của doanh nghiệp;

– Sắp xếp khoa học các hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán;

– Thiết lập chương trình luân chuyển chứng từ kế toán trong doanh nghiệp;

– Luân chuyển chứng từ kế toán theo quy định của kế toán trưởng;

– Lập được hồ sơ kê khai thuế hàng tháng theo quy định;

– Ghi các sổ kế toán chi tiết đúng quy định của chế độ kế toán;

– Giao tiếp với ngân hàng và các khách hàng trong quan hệ thanh toán;

– Ghi các sổ kế toán tổng hợp hình thức Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký sổ cái đúng theo quy định;

– Lập các báo cáo tài chính tại doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ;

– Lập báo cáo quyết toán thuế tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

– Lập dự án, kế hoạch tài chính tại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ;

– Lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật;

– Giải trình được các số liệu kế toán;

– Kiểm toán nội bộ một số phần hành kế toán đơn giản: vốn bằng tiền, các khoản thanh toán, hàng tồn kho,…


c. Về thái độ:

– Có ý thức trách nhiệm và kỷ luật lao động, có lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp;

– Trung thực, cẩn trọng, tỉ mỉ;

– Năng động, sáng tạo và chủ động trong công việc;

– Có ý thức đạo đức xã hội, nghề nghiệp;

– Có tinh thần đoàn kết, đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế – xã hội;

– Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư;

– Có ý thức và kiến thức cơ bản về quốc phòng toàn dân;

– Có tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa;

– Có sức khỏe phục vụ đất nước lâu dài.


d. Về ngoại ngữ:

– Có trình độ tiếng anh tương đương trình độ TOEIC 350.

– Đọc và hiểu một phần các tài liệu tiếng anh chuyên ngành.


e. Về tin học:

– Có trình độ tin học tương đương trình chuẩn IC3: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phổ biến như: Word, Excel, Powerpoint, Internet…

– Sử dụng thành thạo 1 phần mềm kế toán.


f. Về kỹ năng mềm:

– Kỹ năng làm việc theo nhóm.

– Kỹ năng thuyết trình.

– Kỹ năng giao tiếp.

– Kỹ năng lập kế hoạch.

– Kỹ năng ra quyết định.

Vị trí và khả năng công tác sau khi ra trường:

Khả năng tìm việc làm tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân với vị trí kế toán viên, kế toán tổng hợp (Cao đẳng), kế toán tại doanh nghiệp nhỏ (chỉ sử dụng 1 nhân viên kế toán), Kiểm toán viên nội bộ và một số công việc chuyên môn liên quan.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

– Có khả năng tự học tập và tìm hiểu trong môi trường công tác để nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong cơ sở, đơn vị sản xuất, đáp ứng với sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa  hiện nay.

– Được tiếp tục học tập và nghiên cứu để đạt trình độ đại học và cao hơn nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *